Jakie e-booki czytają kobiety?

13 marca 2013 | Kategorie: Ebooki, Ebookowy rynek | Komentarze: 2

Podziel się tym:
Kobieta czyta na czytniku Kindle

Czy­tel­ni­cze zwy­czaje kobiet…

Kobiety nie tylko idą z duchem postępu i co raz czę­ściej się­gają po e-książki. Jak się oka­zuje, wybory płci pięk­niej­szej są także odważ­niej­sze niż jesz­cze do niedawna.

Warto zacząć od cie­ka­wego faktu, który wska­zuje na więk­sze zain­te­re­so­wa­nie czy­tel­nic­twem ogól­nie u kobiet wła­śnie, ale jed­nak pewien dystans do wydań cyfro­wych. Jak podaje Vir­tu­alo, ich klienci to w 62% męż­czyźni, a w 38% kobiety. Z badań Biblio­teki Naro­do­wej sprzed 2 lat wynika nato­miast, iż to kobiety czy­tają wię­cej — 50% z nich prze­czy­tało przy­naj­mniej jedną książkę w roku, pod­czas gdy to samo zro­biło tylko 38% mężczyzn.

Wygląda więc na to, że panie z więk­szą rezerwą pod­cho­dzą do nowych form czy­tel­nic­twa. Myślę jed­nak, że liczby wkrótce zaczną się wyrów­ny­wać, a bar­dzo moż­liwe, że dane na temat czy­tel­ni­czek wydań papie­ro­wych i elek­tro­nicz­nych już teraz wcale nie są tak bar­dzo od sie­bie różne.


CZYTAJ DALEJ

DZISIEJSZE EBOOKOWE PROMOCJE:

Specjalnie dla Was: darmowy audiobook od Audeo.pl

28 lutego 2013 | Kategorie: Audiobooki | Komentarze: 0

Podziel się tym:
Banner Audeo.pl - Pies Baskervillów

Spe­cjal­nie dla czy­tel­ni­ków bloga

Dziś nieco bar­dzo dobrych wie­ści. Dzięki współ­pracy z Audeo.pl, co jakiś czas będę miał dla Was zupeł­nie dar­mo­wego audio­bo­oka z ich oferty. Już teraz do wzię­cia jest jeden z nich.

Powieść Sher­lock Hol­mes: Pies Baske­rvil­lów w wyko­na­niu Jakuba Sen­dera może­cie pobie­rać zupeł­nie za darmo. Nor­mal­nie ten audio­book kosz­to­wałby nas 12 zł, więc oszczęd­ność to nie­mała. Wszystko to dzięki cer­ty­fi­ka­towi, który wyge­ne­ro­wano dla nas w Audeo.pl.


CZYTAJ DALEJ

Orange rozdaje audiobooki

15 lutego 2013 | Kategorie: Audiobooki | Komentarze: 0

Podziel się tym:
Banner Orange

Orange roz­daje audiobooki

W ramach akcji “Week­endy z Orange” znana sieć ma dla swo­ich klien­tów nie lada pre­zent — cztery dar­mowe audiobooki.

O ist­nie­niu pro­mo­cji dowie­dzia­łem się dopiero wczo­raj z reklamy tele­wi­zyj­nej, infor­muję więc z pew­nym opóź­nie­niem. Akcja trwa bowiem już od kilku dni, ale na szczę­ście audio­bo­oki można zgar­nąć jesz­cze do poniedziałku.


CZYTAJ DALEJ

30 % rabatu na ebooki wydawnictwa Wielka Litera w Nexto

13 lutego 2013 | Kategorie: Promocje | Komentarze: 0

Podziel się tym:

Promocja Nexto

Z oka­zji swo­ich pierw­szych uro­dzin wydaw­nic­two Wielka Litera prze­ce­nia swoje tytuły o 30%. Z kodu raba­to­wego mogą sko­rzy­stać klienci Nexto.

Przez naj­bliż­szy tydzień e-książki wydaw­nic­twa Wielka Litera będzie można kupić o 30% taniej. Wystar­czy, że pod­czas reali­za­cji zaku­pów, w koszyku uży­jemy kodu: wlpu


CZYTAJ DALEJ

Aplikacja Ebookpoint na Androida

| Kategorie: Aplikacje, Ebookowy rynek | Komentarze: 0

Podziel się tym:

Aplikacja Ebookpoint
Księ­gar­nia Ebo­ok­po­int rusza z apli­ka­cją mobilną, dzięki któ­rej czy­tel­nik będzie mógł kupo­wać, czy­tać, oraz orga­ni­zo­wać swoją biblio­tekę e-booków. Apli­ka­cja jest dedy­ko­wana na urzą­dze­nia z sys­te­mem Android.

To dobre wie­ści dla osób, które chęt­niej czy­tają na table­tach i smart­fo­nach, a z racji na pro­fil księ­garni,  jest to zapewne spora grupa obec­nych i przy­szłych klien­tów ebookpoint.pl.

Apli­ka­cja daje moż­li­wość czy­ta­nia ebo­oków w for­ma­cie PDF i epub, a także odtwa­rza­nia pli­ków MP3. Dzięki syn­chro­ni­za­cji z księ­gar­nią mamy dostęp do naszej biblio­teczki, wyszu­ki­warki i dar­mo­wych fragmentów.


CZYTAJ DALEJ

Ebooki o wierze i duchowości za pół ceny w Ebookpoint i Publio

30 stycznia 2013 | Kategorie: Promocje | Komentarze: 0

Podziel się tym:

Ebooki wydawnictwa Logos
Pismo Święte w for­mie cyfro­wej? Jak naj­bar­dziej. Stary i Nowy testa­ment w czyt­ni­ko­wych for­ma­tach, oraz inne tytuły wydaw­nic­twa Logos, w Ebo­ok­po­int kupimy za połowę ceny.

Pro­mo­cja na ebo­oki doty­czące zagad­nień zwią­za­nych z wiarą i ducho­wo­ści potrwa do 05.02. Ponie­waż nie­które z tych pozy­cji były i tak cał­kiem tanie, to prze­cena spra­wia, że można je kupić nawet za 1,45 zł. Listę tytu­łów znaj­dziesz na stro­nie pro­mo­cji.

CZYTAJ DALEJ

« Poprzednie wpisy